Més de 50 anys administrant comunitats

Desenvolupem tots els serveis a les Comunitats de Propietaris que gestionem, aplicant una tarifa única, sense “sorpreses”.

Realitzem, entre altres, les tasques següents:

 • Tràmits de constitució i legalització de Comunitats de Propietaris
 • Redacció de les actes de les reunions.
 • Seguiment i reclamació de morosos.
 • Confecció de nòmines, assegurances socials i tramitació de baixes laborals
 • Presentació i liquidació d’impostos trimestrals i anuals.
 • Optimització de la despesa i gestió i seguiment dels proveïdors de la Comunitat
 • Assegurances.
 • Tancament de liquidacions anuals a 31 de desembre de cada exercici, amb informació puntual de la situació de la Comunitat a qualsevol moment.
 • Convocatòria de Juntes de Propietaris ordinàries i extraordinàries, sense límit.
 • Obres extraordinàries. Obtenció pressupostos homogenis, estudis comparatius, tramitació de permisos.
 • Vetllar per la correcta situació laboral dels treballadors que intervenen a les obres i que les empreses disposin de cobertura adequada en l’assegurança de Responsabilitat Civil.
 • Gestió dels fons de reserva.
 • Elaboració dels pressupostos, seguiment i execució.
 • Legalització dels llibres d’actes.
 • Seguiment del correcte acompliment dels terminis legals per les revisions de les instal.lacions d’electricitat, gas, ascensors, façanes, ITE, etz.
 • Assessorament jurídic davant de qualsevol circumstància que sorgeixi a la Comunitat.